Služby

Elektrická požiarna signalizácia - EPS

Účelom systému elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) je skorá detekcia začínajúceho požiaru v priestoroch s automatickými a tlačidlovými hlásičmi, nasávacími systémami,, lineárnymi optickými hlásičmi ako aj lineárnymi tepelnými hlásičmi a pomocou ústredne EPS vyhodnotenie situácie v chránených priestoroch, následné odovzdanie informácie do miesta stálej obsluhy-ohlasovne požiarov.

Hlasová signalizácia požiaru - HSP

Hlasová signalizácia požiaru ďalej len HSP, slúži na zaistenie evakuácie ľudí pri ohrození zdravia a života v objektoch. HSP na základe súčinnosti s EPS má za úlohu včasným varovaním pri možnom vznikajúcom nebezpečenstve zabezpečiť ochranu osôb a majetku a to hlásením do priestorov s osadenými zariadeniami HSP- reproduktory, majáky, tlačidlá. HSP spolupracuje automaticky s ústredňou EPS. Hlásenie sa dá vykonať aj manuálne zo stanice hlásateľa z ohlasovne požiarov alebo miesta určeného požiarnou ochranou.

Elektrická zabezpečovacia signalizácia - EZS

Účelom Elektrického zabezpečovacieho systému - (EZS / PSN) je ochrana majetku, osôb a objektov. EZS / PSN je súbor technických prostriedkov - ústredňa, snímače, signalizačné a ovládacie prvky, ktoré vytvárajú systém umožňujúci skorú signalizáciu miesta narušenia chráneného objektu a rýchle odovzdanie poplachovej informácie na vopred určené miesto. Zariadenie EZS je jedným z prostriedkov ochrany príslušného objektu, kde sa odporúča daný systém doplniť kamerovým systémom, prípadne kontrolou vstupu.

Ako technické zariadenie klasickú režimovú ochranu objektu nenahradzuje, ale na ňu nadväzuje, vhodne ju dopĺňa a skvalitňuje. Užívateľ si zakomponuje navrhnutý systém EZS do celkovej režimovej štúdie objektu.

Naša firma vlastní licenciu Technickej služby vydanú Krajským riaditeľstvom Policajného zboru pre projektovanie ako aj montáž a servis EZS.

Priemyselná televízia - kamerový systém - CCTV

Systém CCTV - kamerový systém, slúži na monitorovanie určených vonkajších a vnútorných priestorov, podľa požiadaviek zákazníka. Technické riešenie je v dnešnej dobe postavené hlavne na báze IP kamier. Kamerový systém má topológiu hviezdy, pričom centrálnym bodom je digitálny záznamník NVR.

Naša firma vlastní licenciu Technickej služby vydanú Krajským riaditeľstvom Policajného zboru pre projektovanie ako aj montáž a servis CCTV.

Prístupový a dochádzkový systém - SKV a DS, hotelový systém - HS

Účelom SKV je prehľad, kontrola pohybu osôb. Navrhovaný prístupový systém je budovaný so zariadeniami, ktoré zabezpečia jeho bezpečnú a plynulú prevádzku. Prvky ako čítacie hlavy, odchodové tlačidlá, dverné zámky, elektromagnety, zabezpečujú bezpečnosť a nenáročnú obsluhu. Na prístupové karty, čipy je možné urobiť potlač podľa potreby.

Naša firma vlastní licenciu Technickej služby vydanú Krajským riaditeľstvom Policajného zboru pre projektovanie ako aj montáž a servis SKV.

Štrukturovaná kabeláž – univerzálny kabelážny systém - ŠK

Štruktúrovaná kabeláž je univerzálny kabelážny systém, ktorý je určený pre prenos dát v LAN sieťach, prenosu hlasu v telefónnych sieťach a plní aj úlohy v rôznych komunikačných systémov v objektoch. Cieľom ŠK je integrovať dátové a telefónne toky do jednotného systému-jedna kabeláž. Dimenzovanie počtu pracovných dátovych miest ŠK, sa navrhuje podľa množstva pracovných miest tak, aby boli vykryté potreby užívateľa.

Audio-video vrátnik - VT (domáci telefón)

Slúži pre hovorovú komunikáciu návštev s užívateľom Pred vstupnými dverami sa osádza audio video panel, pomocou ktorého sa návšteva dohovorí s volaným. Volaná osoba pomocou tlačidla na domácom audio / video telefóne a osadenom elektrickom zámku (magnetu) vo vstupných dverách vpustí volajúceho dnu. Videovrátnik je vhodný pre bytové domy, polyfunkčné domy, rodinné domy, menšie prevádzky a im podobné priestory.

Intercom - DDZ

Intercom slúži pre vzájomnú hlasovú, obrazovú komunikáciu medzi jednotlivými účastníkmi a je realizovaný na platforme IP, tak aby využil v danom objekte pripravovanú dátovú sieť (štruktúrovanú kabeláž) s prípadnou možnosťou rozšírenia o jednotlivé koncové zariadenia v nájomných a iných priestoroch.

Vyvolávací systém - VS

Vyvolávací systém slúži pre návštevníkov a ich zaradenie do virtuálnych front. Návštevníkom umožňuje si zvoliť z ponuky službu a po jej zvolení jej bude vydaný poradový lístok a jeho následné zaradenie do virtuálnej fronty. VS organizuje klientov a tým zmenšuje vznik stresovej situácie. Určenie poradia klienta je určený operátormi systému a jeho sw.

Komunikačný systém sestra – pacient – KS

Komunikačný systém sestra-pacient VoIP, je moderný riadiaco-monitorovací systém vyvinutý pre potreby prevádzok a objektov nemocničného typu – lôžkové časti nemocníc a pre stavby sociálneho zabezpečenia - DSS.

Parkovací systém – PS

Parkovací systém rieši kontrolné body (vjazdy-výjazdy, ktoré umožňujú automatickú prevádzku v danom objekte-parkovisku. Obsahuje vjazdové a výjazdové závory so stojanmi a zásobníkmi kariet , detektory vozidla so slučkou, dorozumievacie zariadenie s obsluhou parkoviska IP VoIP, dátovú centrálu a manuálnu alebo automatickú pokladňu, kamery pre automatizované rozpoznávanie EČV – ŠPZ.

Ozvučenie priestorov - OZV

Systémy ozvučenia slúžia pre spríjemnenie užívania priestorov, bez rušivých vplyvov hudby v pozadí na zákazníkov zdržiavajúcich sa v ktorýchkoľvek priestoroch príslušného zariadenia. Systémy môžu byť nízkoimpedančné alebo 100V , s použitím vhodných reproduktorov a zariadení (zosilňovače, zdroje hudby, regulátory.)

Jednotný čas - JČ

Systémy jednotného času – JĆ zobrazujú presný synchronizovaný čas. JČ sa využíva v hoteloch, bankách, polyfunkciách, výrobné haly a prevádzky, nástupištia, letiská. Rozšírený o školské zvonky riadi JČ aj zvonenie na školách. JČ obsahuje hlavné prvky systému ako : hlavné hodiny, podružné hodiny digitálne a ručičkové, GPS a DCF prijímače, sieťové ústredne a adaptéry, doplnky ako školské zvonky, sirény, majáky...

Vonkajšie slaboprudové rozvody VR – prípojky, prekládky

Vonkajšie slaboprúdové rozvody – metalické- optické.